Availability Chart ฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดจาก instant Bookings 

(7 มิถุนายน 2560)


Availability Chart ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มเข้ามาสำหรับลูกค้า ในการจองห้องพักให้มีความสะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมตาราง แสดงรคาห้องพักในแต่ละช่วงเวลาเพื่อง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง และทำให้  การจองห้องพักมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น